Wecode Agency
ul. S. Kostki Potockiego 2 lok. 2
02-958 Warszawa
youmail@wecode.agency
Read in English

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku w celach kontaktu i korespondencji z WCD Sp. z o.o.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego popularnie jako „RODO”) przekazujemy Ci następujące informacje:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: WCD Sp. z o.o., 02-958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 2 lok. 2, (Wecode Agency) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gosp. KRS pod numerem 0000943104, Regon 52094520600000, NIP: PL9512532638.

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: youmail@wecode.agency


 1. Przetwarzanie danych osobowych:

  Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu prowadzenia korespondencji listownej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w związku z przesłanym zapytaniem.

  W zależności od sytuacji dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres, e-mail, numer telefonu oraz inne informacje zawarte w treści wiadomości.

  Podstawą prawną ich przetwarzania jest:

  1. zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu i chęci otrzymania drogą elektroniczną informacji na interesujący go temat,
  2. uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie a także informowanie o naszej działalności i promocja produktów i usług,
  3. po zakończeniu komunikacji z użytkownikiem - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) archiwizacji komunikacji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami użytkownika.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


 1. Obowiązek podania danych, udzielenie zgody

  Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ani wymuszać tej zgody. W każdym momencie, udzieloną zgodę możesz wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniej dokonywanego przetwarzania.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – prowadzenia korespondencji i wykorzystania do tego celu środków komunikacji elektronicznej.


 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji przetwarzamy Twoje dane:
  • imię i nazwisko;
  • wskazane przez Ciebie dane kontaktowe;
  • inne dane umieszczone z własnej inicjatywy w formularzu kontaktowym;

 1. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług pocztowych, hostingu, serwisu IT, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.


 1. Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

  Dane z przesłanego formularza kontaktowego i prowadzonej komunikacji będą przetwarzane przez czas niezbędny do prowadzenia komunikacji, jej archiwizacji, w celu zarządzania wzajemnymi relacjami lub przez czas niezbędny dla zapewnienia obrony przed możliwymi roszczeniami.


 1. Prawo do złożenia skargi

  Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl