Wecode Agency
ul. S. Kostki Potockiego 2 lok. 2
02-958 Warszawa
youmail@wecode.agency

Warunki świadczenia
usług

Read in English
 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy dokument dotyczy strony https://wecode.agency/.
  2. Administratorem Twoich danych osobowych jest: WCD Sp. z o.o., 02-958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 2 lok. 2, (Wecode Agency) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gosp. KRS pod numerem 0000943104, Regon 52094520600000, NIP: PL9512532638.
  3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: youmail@wecode.agency
  4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu. Wszelkie zmiany lub nowe warunki będą udostępniane za pośrednictwem naszej strony https://wecode.agency/.

 1. Gwarancje
  1. Materiały udostępniane przez nas na stronie https://wecode.agency/ mają charakter wyłącznie informacyjny.
  2. Nie możemy zagwarantować kompletności i dokładności informacji wyświetlanych na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje i materiały są poprawne i aktualne.. Informacje znajdujące się na naszej stronie internetowej mogą ulegać zmianom, w tym również mogą zostać całkowicie usunięte / ukryte.
  3. Wecode Agency zastrzega sobie prawo do zmiany, przeniesienia lub usunięcia dowolnej części tej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia lub wyjaśnienia. W przypadku wprowadzenia zmian w wyświetlanych treściach a także w przypadku zawieszenia publikacji strony, Użytkownikom nie przysługuje rekompensata.

 1. Własność intelektualna
  1. Wszystkie elementy naszej strony są i pozostają intelektualną oraz wyłączną własnością Wecode Agency. Nikt nie może powielać, wykorzystywać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób, nawet częściowo, elementów witryny, niezależnie od tego, czy są one w postaci zdjęcia, logo, wizualizacji czy tekstu.

 1. Polityka Prywatności
  1. Dane osobowe
   1. Dane osobowe zbierane przez Wecode Agency będą przetwarzane zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkowników swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Szczegółowe warunki powyżej opisanych praw wskazane są w art. 15-22 RODO.
   2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
   3. Administrator danych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych przez Użytkowników strony internetowej. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
   4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO). Dane osobowe będą:
    • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
    • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
    • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
    • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
    • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
    • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
   5. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  2. Jakie są cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
   1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z naszych usług.
   2. W ramach swojej działalności Wecode Agency zbiera i przetwarza dane osobowe:
    • w celu wykonania umów zawieranych przez Wecode Agency z Klientami (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    • w celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f i b) RODO);
    • w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną po wyrażeniu odrębnej zgody (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. W pozostałych celach dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:
    • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
    • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   4. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem elektronicznych kanałów kontaktu, w tym czatu i formularzy kontaktowych , wówczas przetwarzamy tylko takie dane osobowe, jakie dobrowolnie podasz w treści swojej wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do obsługi Twojego zapytania. Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) bądź w związku z działaniem niezbędnym do wykonania umowy lub zmierzającym do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   5. We wish to inform you that we do not perform automated decision-making, also on the basis of profiling.
  3. Okres przetwarzania danych osobowych
   1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
   2. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
   3. We process personal data during the term of the agreement, as well as during a period of expiry of claims resulting from the provisions of the Polish Civil Code.
   4. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  4. Odbiorcy danych osobowych
   1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność i udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
   2. Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, przypisujemy im podobny stopień ochrony (jaki otrzymałby w EOG), zapewniając wdrożenie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:
    • Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, terytoriów lub sektorów w kraju, który został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
    • Przekazanie podlega prawnie wiążącym i egzekwowanym zobowiązaniom odbiorcy do ochrony danych osobowych (np. poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską).
    • Przeniesienie podlega wiążącym regułom korporacyjnym.
    • Przekazanie odbywa się na podstawie odstępstwa od ograniczeń dotyczących przekazywania danych osobowych poza EOG (np. w przypadku wyrażenia zgody, przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub przekazanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych).
  5. Twoje prawa w ochronie danych osobowych
   1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo do:
    • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
    • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
    • poproszenia Administratora o usunięcie swoich danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO);
    • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
    • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);
    • do sprzeciwu (art. 21 RODO);
   2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Polityka Cookies
  1. Wecode Agency używa Plików Cookies.
  2. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
  3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie do każdego Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  4. Z uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki Cookies:
   1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   3. marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz na prowadzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  5. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z Plików Cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences.
  7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarek internetowych Użytkowników).
  8. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać Plikami Cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
   Firefox (Mozilla)
   Chrome (Google)
   Safari (Apple)
   Edge (Microsoft)
  9. Ograniczenie stosowania Plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
  10. Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part Cookies, które pochodzą z serwerów zewnętrznych. Korzystamy z usług:
   1. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
   2. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).
   3. Linkedin (administrator cookies: 605 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA)