Wecode Agency
ul. S. Kostki Potockiego 2 lok. 2
02-958 Warszawa
youmail@wecode.agency
Read in English

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem rekrutacji do WCD Sp. z o.o.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego popularnie jako „RODO”) przekazujemy Ci następujące informacje:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: WCD Sp. z o.o., 02-958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 2 lok. 2, (Wecode Agency) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gosp. KRS pod numerem 0000943104, Regon 52094520600000, NIP: PL9512532638.

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: youmail@wecode.agency


 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

  Administrator przetwarza Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz zabezpieczanie się przed roszczeniami dyskryminacji w zatrudnieniu. Twoje dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku art. 221 § 1 k.p. Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r. w przedmiocie przetwarzania imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, a gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzieleniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie. Przetwarzamy dane osobowe w na tej podstawie prawnej, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji z użyciem Twojego, już raz złożonego, formularza aplikacyjnego, jeśli zaznaczysz w nim lub w zgłoszeniu na stronie www, że wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie – udział w przyszłych rekrutacjach.
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku pojedynczej rekrutacji. Ta podstawa przetwarzania służy nam do przeprowadzenia jednej rekrutacji do pracy, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie prześlesz nam swoje dokumenty aplikacyjne.
  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, czyli w sytuacji, kiedy dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest wybór najlepszego kandydata oraz dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z dyskryminacją w zatrudnieniu.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Posiadasz:

  1. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
  2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz prawo do uzyskania informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy;
  3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
  4. Prawo do przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe, które przetwarzane są w systemach elektronicznych, w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora;
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli uważasz, że są nieprawidłowe lub przetwarzamy je bez podstawy prawnej. Jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
  6. Prawo do sprzeciwu – możesz go zgłosić, jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ale uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności.

 1. Obowiązek podania danych, udzielenie zgody

  Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ani wymuszać tej zgody. W każdym momencie, udzieloną zgodę możesz wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniej dokonywanego przetwarzania.

  Podanie niektórych z Twoich danych osobowych, w zależności od celów przetwarzania, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem niezbędnym do właściwego rozpatrzenia oferty pracy i zawarcia umowy. Brak ich podania może uniemożliwić osiągnięcie celów przetwarzania, np. realizacji umowy.


 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji przetwarzamy Twoje dane:

  For the purpose of recruitment, we may process your data:

  • imię i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • inne dane umieszczone z własnej inicjatywy w ofercie;

 1. Odbiorcy i procesorzy danych osobowych

  Dane osobowe, bez Twojej zgody, nie będą udostępniane innym administratorom danych osobowych. Mogą być jednak przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, takim jak:

  1. podmioty świadczące dla nas usługi prawne;
  2. podmioty zapewniające dostęp do platform służących do usprawnienia pracy działalności Administratora (np. portale rekrutacyjne, usługi chmurowe):
   • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
   • Facebook (Facebook Ireland Ltd. based in Ireland).
   • Linkedin (605 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA)
  3. podmioty świadczące dla nas usługi IT.

 1. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

  Twoje dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Jednakże w związku z korzystaniem z aplikacji chmurowych może następować przekazanie danych poza EOG, lecz wyłącznie do podmiotów gwarantujących ochronę Twoich praw zgodnie z RODO.


 1. Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

  Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W przypadku zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu (procesu rekrutacyjnego). W przypadku zgody na udział w kolejnych rekrutacjach, do czasu gdy nie będziemy dłużej potrzebowali Twojej oferty (zostanie osiągnięty cel przetwarzania), jednak nie dłużej niż przez jeden rok.

  Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres niezbędny dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi dyskryminacji w zatrudnieniu.


 1. Prawo do złożenia skargi

  Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl


 1. Czy moje dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec mnie automatycznie wydawane decyzje?

  Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania.